Behandelovereenkomst

Behandelovereenkomst

Afpraken m.b.t. de behandeling


 • De therapeut dient te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

 • De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.

 • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek en ook tijdens de behandelperiode relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

 • De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen.
 • De therapeut mag zonder de toestemming van de cliënt geen behandelingen uitvoeren.

 • De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend of toereikend is.

 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. De therapeut kan de overeenkomst -onder vermelding van argumenten- eenzijdig beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar gevergd kan worden dat zij de overeenkomst voortzet.

 • De cliënt gaat akkoord met de geldende tariefstelling.

 • Betalingswijze van de behandelingen geschiedt per pin of contant per consult.

 • De cliënt verplicht zich bij verhindering zijn/haar afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

 • Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot beroepsvereniging VBAG: www.vbag.nl en voor het tuchtrecht tot de Stichting TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg): www.tcz.nu.

 • Alle eventuele nadelige gevolgen voortvloeiend uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.